گزارش فعالیت موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در بهار ۱۴۰۲

موسسه توسعه پایدار اردیبهشت فعالیت خود را در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی برای بهبود و توسعه پروژه‌های سال گذشته آغاز کرد. در پروژه راه‌اندازی کسب و کار مرغ با توجه به شرایط پیش آمده، موسسه طرح خروج از پروژه را برنامه‌ریزی نمود. همچنین پروژه‌های تازه‌ای در حوزه آموزش تعریف شده و برای اجرا در حال بررسی است. در گزارش پیش رو مشروح فعالیت‌ها و اتفاقات بهار آمده است.‌

دانلود فایل کامل گزارش