گزارش فعالیت موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در پاییز ۱۴۰۲

تابستان و پاییز ۱۴۰۲، موسسه توسعه پایدار اردیبهشت فعالیت خود را بر آموزش، بخصوص برای کودکان و نوجوانان متمرکز کرد.آنچه در تابستان گذشت، در گزارش مربوط به این فصل منتشر شده است. گزارش پیش رو، به فعالیت‌های موسسه در فصل پاییز پرداخته است.

دانلود فایل کامل گزارش