گزارش فعالیت موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در زمستان ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۲ موسسه توسعه پایدار اردیبهشت فعالیت خود را بر آموزش، بخصوص برای کودکان و نوجوانان متمرکز کرد. آنچه در پاییز گذشت، در گزارش مربوط به این فصل منتشر شده است. گزارش پیش رو، به فعالیتهای موسسه در فصل زمستان پرداخته است.در گزارش پیش رو به صورت اجمال فعالیت‌های موسسه در پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف آمده است.

دانلود فایل کامل گزارش