گزارش فعالیت‌ موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در تابستان ۱۴۰۲

موسسه توسعه پایدار اردیبهشت فعالیت خود را در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی برای بهبود و توسعه پروژه‌های سال گذشته آغاز کرد که مشروح آن در گزارش سه ماه بهار، منتشر شد.در گزارش پیش رو فعالیت مشروح فعالیت‌ها و اتفاقات تابستان موسسه با تمرکز بر پروژه‌های آموزشی آمده است.

دانلود فایل کامل گزارش