جدول مشخصات حساب‌های بانکی موسسه توسعه پایدار اردیبهشت

نام بانکشماره حسابشماره کارتشماره شباکاربری
ملی۰۲۲۲۹۳۲۷۸۲۰۰۸۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۴۹۱۹IR۶۲۰۱۷۰۰۰۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۴۹۱۹پروژه‌های عمومی موسسه اردیبهشت
توسعه تعاون۲۳۰۰-۲۱۱-۳۹۶۵۷۵۰-۱۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۷۴۹۷۰۸IR۱۰۲۲۰۲۳۰۰۰۲۱۱۳۹۶۵۷۵۰۰۰۱ساخت مدرسه توتان